top of page
bgImage

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art. 1 - Bij aanvraag tot een transfer van de woning naar de luchthaven, station en omgekeerd, neemt het bedrijf of de particulier ofwel telefonisch contact op met Luchthavenvervoer Marchand, ofwel wordt de aanvraag per email overgemaakt aan Luchthavenvervoer Marchand. Minstens omvat deze aanvraag een volledige beschrijving van de opdracht. Elke schriftelijke (en in mate van het mogelijke ook telefonische) aanvraag wordt per e-mail of telefonisch bevestigd door Luchthavenvervoer Marchand, waarna Luchthavenvervoer Marchand er zich toe verbindt het vervoer te verrichten conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren personen kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijke en schriftelijk door Luchthavenvervoer Marchand aanvaard zijn, voor het begin van uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Art. 2 - Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarom door Luchthavenvervoer Marchand verzocht wordt. Minstens moet het aantal personen, het afhaal- of afzetadres, het voorziene vertrek- en/of aankomstuur van de vlucht, treinreis of busreis, vluchtnummer van de terugvlucht, treinnummer van terugreis en telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij noodzakelijke wijzigingen, bij aanvraag meegedeeld worden.

 

 

Art. 3 - De te vervoeren personen worden door Luchthavenvervoer Marchand afgehaald op het adres vermeldt in de opdracht minstens 3 uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Indien noodzakelijk wegens onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kunnen de te vervoeren personen rechtstreeks door Luchthavenvervoer Marchand gecontacteerd worden voor aanpassing van het uur van afhaling.

 

 

Art. 4 - Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met "Luchthavenvervoer Marchand”. Bij treinreizen of busreizen moeten de te vervoeren personen zich begeven naar de, met Luchthavenvervoer Marchand, afgesproken plaats. De te vervoeren personen verbinden zich er toe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht naar de opgegeven luchthaven bevinden, (of aangeduide treinreis naar aangeduid station), Luchthavenvervoer Marchand hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij grondige wijziging van het vertrekuur dienen de te vervoeren personen Luchthavenvervoer Marchand hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij de wijziging van het aankomstuur dienen de te vervoeren personen Luchthavenvervoer Marchand hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van de gewijzigde vertrek- en/of aankomstuur aan Luchthavenvervoer Marchand, zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze/tevergeefse verplaatsing door Luchthavenvervoer Marchand.

 

 

Art. 5 - Luchthavenvervoer Marchand mag, zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen, die Luchthavenvervoer Marchand bij het sluiten van het contract niet kan kennen en, indien Luchthavenvervoer Marchand deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

 

 

Art. 6 - Luchthavenvervoer Marchand is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, behoudens overmacht en behoudens indien Luchthavenvervoer Marchand aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de transfer vlot te laten verlopen. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van de vlucht ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren persoon kan Luchthavenvervoer Marchand niet aansprakelijk gesteld worden.

 

 

Art. 7 - De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Luchthavenvervoer Marchand door hun fout oploopt.

 

 

Art. 8 - Alle prijsoffertes binden ons slechts 1 maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald, en zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen der productiemiddelen zouden stijgen.

 

 

Art. 9 - Klachten m.b.t. de door Luchthavenvervoer Marchand geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na de uitvoering. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling op te schorten of uit te stellen.

 

 

Art. 10 - Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting, in geval van niet- betaling of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlende verschuldigd zijn van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 25 euro.

 

 

Art. 11 - Gevallen van overmacht ontheffen Luchthavenvervoer Marchand van alle verantwoordelijkheid. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene files, niet aangekondigde wegenwerken, betogingen, … Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet beperkend.

 

 

Art. 12 - In geval van geschillen zijn alleen rechtbanken van het rechtsgebied waar de zetel van Luchthavenvervoer Marchand is bevoegd.

 

 

Art. 13 - Wachttijd bij vertrek: na 30 minuten wachten, wordt 25 euro per uur aangerekend bij het ophalen op het afhaaladres (NIET in de luchthaven of het station).

 

Art. 14 - Wachttijd bij terugkomst: Luchthavenvervoer Marchand verzoekt u tijdig te verwittigen bij uitzonderlijke wachttijden of andere onvoorziene omstandigheden omtrent bagage zoals aangifte verlies of beschadiging. Wanneer er 60 minuten nadat het vliegtuig werd ontscheept (of de trein aankomt) nog geen sprake is van telefonisch contact met Luchthavenvervoer Marchand, wordt 10 euro per 15 minuten aangerekend. Deze vergoeding dient contant betaald te worden aan de chauffeur bij vertrek op de luchthaven (of het station), NIET op het afzetadres.

 

Art. 15 - Onze standaardtarieven gaan uit van gedeeld vervoer. Het is mogelijk dat er nog andere klanten (uit de buurt) meerijden. Het opgegeven ophaaluur kan om deze reden door ons licht gewijzigd worden. Bij ritten naar de luchthaven kan u hiervoor 1 dag op voorhand telefonisch gecontacteerd worden. We zullen er uiteraard ten alle tijden voor zorgen dat u tijdig op de luchthaven zal zijn. Bij terugritten kan het zijn dat er mensen die op dezelfde vlucht of op een volgende vlucht zitten (die binnen het half uur van jullie vlucht landen), meerijden. Hierdoor kunnen wij onze tarieven laag houden. 

 

Art. 16 - Indien u als gebruiker het door u aangevraagde transfer MEER DAN 8 DAGEN voor vertrek/aankomst annuleert, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de totale prijs van de reservatie. Indien de annulatie MINDER DAN 8 DAGEN voor vertrek/aankomst gebeurt, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 50% van de totale prijs van de reservatie. Elke annulatie dient schriftelijk per mail te worden overgemaakt aan Luchthavenvervoer Marchand. 

 

Art. 17 - Indien u ons als gebruiker foutieve gegevens bezorgt, bijvoorbeeld een verkeerdelijk uur van landen of een verkeerd vluchtnummer, behoudt Luchthavenvervoer Marchand zich het recht de vernoemde rit, als deze niet meer in de planning past, NIET uit te voeren. Er zal ook dan een schadevergoeding aangerekend worden voor de totale kostprijs van de terugreis. 

bottom of page